Ciekawostki

Co mówią psycholodzy o Soroboom™

Co mówią psycholodzy o Soroboom

Interaktywne technologie są dziś powszechnie dystrybuowane i stosowane. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić jakąkolwiek instytucję lub produkcję bez systemów komputerowych oraz sprzętu IT. Telekomunikacja jest mocno zakorzeniona w naszym codziennym życiu. Trudno sobie wyobrazić mieszkańca metropolii dużego miasta bez telekomunikacji. Ważne dyskusje, spotkania biznesowe, e-maile i pliki osobiste – kontrolujemy za pomocą interaktywnych technologii komunikacyjnych.

W całej różnorodności interaktywnych innowacji żyją nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci. Każde współczesne dziecko ma chęć korzystać technologii interaktywnych, które zajmują dużą część w jego życiu i pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych i komunikacyjnych. Wspólnie z wirtualno-technologicznymi innowacjami rodzi się pytanie o ich pożyteczne stosowanie dla psycho-fizjologicznego i poznawczego rozwoju dziecka.

Należy zauważyć, że w starszym wieku przedszkolnym (4-5 lat) jest najbardziej aktywny rozwój zdolności poznawczych, który opiera się głównie na funkcji wyobraźni i umysłowego porównywania obiektów i zjawisk. To dzięki wyobraźni i porównaniu umysłowym, dziecko zaczyna poznawać świat.

Najważniejszym zadaniem w tym okresie jest prawidłowy, ekologiczny rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka, która kładzie fundamenty znaczącego i racjonalnego postrzegania świata oraz rozwój poznawczy, emocjonalny i wolicjonalny.

Mówiąc o rozwoju, jak o początku tworzenia się wychowania dziecka, należy pamiętać słowa wielkiego rosyjskiego filozofa, pisarza, naukowca i dydaktyka hrabiego Lwa Tołstoja, który w swojej książce „Edukacja” opowiada o znaczeniu podstawowych funkcji poznawczych w dziedzinie uczenia się i powstawania osobowości:

„Przedtem niż uczyć dziecko, trzeba nauczyć go jak się uczyć (prawidłowo postrzegać otaczający nas świat i sformułować umotywowane pragnienie wiedzy)”

Sam efekt wyobraźni jest pewną właściwością umysłu do tworzenia obrazów w głowie. Wyobraźnia, jako proces umysłowy ma zdolność do wizualizacji przestrzennej, dzięki której dziecko może poruszać się i wyszukiwać najbardziej obiektywne rozwiązania problemów, bez widocznych zewnętrznych bezpośrednich interwencji praktycznych (manipulacyjnych) działań. Proces ten odzwierciedla postrzeganie świata na wyższych czynnościach umysłowych i podsumowuje formowanie pewnego unikalnego (czasem subiektywnego) wizerunku, poprzez „utylizację” postrzeganego materiału lub sytuacji, która weszła w wyniku wcześniejszych doświadczeń i stanowi, według Lwa Wygockiego, skomplikowany w połączeniu system umysłu. Chociaż nie należy lekceważyć specyfikę zdolności motorycznych w procesie formowania wyobraźni i jego dalszego rozwoju w wieku przedszkolnym i szkolnym, jako pomocnicze narzędzie do tworzenia nie tylko wyobraźni, ale również rozwoju intelektu, a w przyszłości, postrzegania i rozumienia informacji. Która tworzy solidną podstawę dla rozwoju i tworzenia słownego i logicznego myślenia u dzieci w wieku 6-7 lat.

Można mówić o ścisłej relacji wyobraźni jako procesu umysłowego i zdolności motorycznych, do powstawania i rozwoju nie tylko emocjonalnego i wolicjonalnego, ale przede wszystkim poznawczej dziedziny dziecka. W czasie rozwoju dziecka, wyobraźnia przedstawiona jest jako umysłowo-logiczny sposób postrzegania i przetwarzania otrzymanej wiedzy, pewien efekt olśnienia.

Ogromną rolę w rozwoju współczesnego dziecka odgrywa nie tylko ogólna edukacja przedszkolna i szkolna, ale również dodatkowe systemy, metody rozwoju i formowania osobowości.

Jednym ze współczesnych sposobów dalszego rozwoju dziecka, jest system Jurija Nowosiełowa „Metodyka zmysłowego liczenia”, w której stosuje się zestaw zdolności motorycznych (gestów) i wyobraźni, aby nauczyć dzieci, starszego przedszkolnego oraz młodszego szkolnego wieku, liczenia liniowego, a w przyszłości, wdrożenie bardziej skomplikowanych matematycznych i logicznych przykładów i sytuacji.

Metoda ta jest dobra, ponieważ pozwala na wykorzystanie nabytych (wrodzonych) umiejętności dla rozwoju intelektualnego dziecka i utworzenia harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowości.

Podstawą tej techniki jest „wiązanie” określonego wyimaginowanego wizerunku psychicznego w widocznym (pisemnym) znaku lub symbolu (w tej metodologii do liczb arabskich), który jest następnie wykorzystywany przez dziecko jako narzędzie do obliczania działań w umyśle.

Nauka logicznego myślenia ma początek w behawioralnym podejściu i polega na przejęciu niektórych bodźców oraz treningów. Ponadto, nabyte i przemyślane bodźce, przechodzą do odruchu świadomości i mogą być używane w życiu codziennym. Dziecko nabywa umiejętności do przeprowadzenia operacji obliczeniowych w umyśle, bez odwoływania się w przejrzysty sposób, jak obrazowo-mentalne postrzeganie pomaga symulować operację obliczeniową bezpośrednio w wyobraźni dziecka, stosując stały obraz w umyśle. Wykorzystana tutaj zostaje mentalna arytmetyka, która cechuje się zwiększonym skupieniem podczas wykonywana danej czynności.

Podobny efekt uzyskuje się poprzez ścisły związek wyobraźni i zdolności motorycznych (gestów). W pewnych treningach związek ten pozwala poprawić działanie mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, przez synchronizację obu półkul mózgu i poprawy świadomej percepcji, w przeważającej mierze prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnego za nieświadome reakcję i wyobraźnię, a ponadto zwiększa pracę lewej półkuli mózgowej aktywności w procesie i poprawia pamięć i logiczne myślenie. W miejscu pracy (szkoleń) tworzy się bodziec, używając zdolności motorycznych (gestów), wizualnej pomocy materiałowej i wyobraźni (percepcji umysłowej), który następuje w trakcie gry jako najlepszy sposób poznawania świata. Który pozwala na tworzenie jasnego umysłowego (wyimaginowanego) obrazu, który pomaga akceptować i wykonywać operację przetwarzania danych dziecka w umyśle.

Równocześnie w mózgu, pod wpływem pobudzenia niektórych ośrodków obu półkuli mózgu, kształtują się nowe połączenia nerwowe, w wyniku uzyskania nowych doświadczeń i tworzenie nowych umiejętności przetwarzania informacji, co pozwala jakościowo poprawić zdolności intelektualne. Umysłowe zdolności obliczeniowe, w procesie nauczania oraz treningów, stają się integralną częścią świadomości.

Mówiąc o nabyciu nowych umiejętności i rozwoju należy zauważyć aspekt emocjonalny i wolicjonalny, który dostaje harmonijny rozwój pod wpływem uzyskanych umiejętności. U dziecka formuje się uwagą, wytrwałość, umiejętność równocześnie wypełniać kilka operacji, zaangażowanie. Wzrasta zainteresowanie w poznawaniu świata i zdobywanie nowej wiedzy.

 

Cena nauczania грн.
PROMOCJA Cena nauczania 2, 3-go dziecka -10%